Terugbetalingsbeleid

Terugbetalingsbeleid

PRIJZEN & BETALINGEN

  1. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en eventuele bezorgkosten.
  2. Betaling dient te geschieden op een van de door Charlotte Wooning aangewezen betaalmethoden. In geval van vooruitbetaling is Charlotte Wooning niet eerder gehouden de Producten te leveren dan nadat de Consument het door hem aan Charlotte Wooning verschuldigde bedrag heeft voldaan.
  3. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Consument van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Consument intreedt, is de Consument, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
  4. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Consument verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Consument, één ander conform de Wet Incassokosten.