Shipping policy

Verzendbeleid

LEVERING VAN DE PRODUCTEN & LEVERINGSTERMIJNEN

  1. De levering van de Producten geschiedt op de overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging vindt levering plaats op het door de Consument opgegeven afleveradres.
  2. Charlotte Wooning behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de eventuele bedenktijd van de Consument in verband met het recht van ontbinding als bedoeld in artikel 4 pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen.
  3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Consument op het moment dat de Producten door of namens de Consument in ontvangst zijn genomen.
  4. Charlotte Wooning spant zich in de tussen Partijen overeengekomen leveringstermijn na te komen. Echter zijn alle door Charlotte Wooning vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Charlotte Wooning spant zich in geval van een (te verwachten) vertraagde levering in om de Consument daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis te stellen. Het verzuim van Charlotte Wooning treedt niet eerder in dan nadat de Consument Charlotte Wooning Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Charlotte Wooning haar leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
  5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Consument nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren Producten in ontvangst te nemen en de overige verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen.
  6. Indien Charlotte Wooning als gevolg van een aan de Consument toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Consument.